Fanfare Huncherange-Noertzange-Fennange

 

Home

Présentatioun

Komité

Musikanten

Gallerie

Agenda

Links

Kontakt

Musek

MiFa-Bléiser

Dirigent: Laurent Gindt

Flütt

 

Klarinett

 

 

 

 

 

 

Saxophon

 

 

 

 

Trompett

 

 

 

 

 

Trombon

 

Tuba

 

 

Percussioun

 

Jérôme Fellerich

Li Kayl

Christiane Gindt-Baltes

Claire Lanners

Jesse Mersch

Laurence Schumacher

Léon Gindt

Luc Gindt

Mireille Steffes

Carine Gindt-Uhres

Carine Kayl-Fourné

Gérard Kayl

Liette Schartz-Sales

René Schumacher

Joëlle Hoffmann-Mayer

Edana Eutropi

Fred Kayl

Marc Reichert

Nicole Zeimes-Fantini

Philippe Kayl

Philippe Schumacher

Yannik Mersch

Alain Willet

Nicolas Meyer

René Baltes

Olivier Kayl

Flütt

 

Klarinett

 

 

 

Saxophon

 

Trompett

 

Trombon

Tuba

E-Bass

Percussioun

Li Kayl

Claire Lanners

Jesse Mersch

Jill Hoffmann

Laurence Schumacher

Carine Gindt-Uhres

Pir Gindt

Edana Eutropi

Philippe Kayl

Yannik Mersch

Joëlle Hoffmann-Mayer

Philippe Schumacher

Luca Demuth

Olivier Kayl

Pol Fellerich