Journée de la commémoration

Fotograféiert vum Kemp Guy

 | 

29 October 2022

Cortege an Kranznéierleeung